Køb billet
Katta Lemur Kigger I Odense ZOO
  1. Om Odense ZOO
  2. Om Odense ZOO /
  3. Vedtægter
Eftertænksom Chimpanse I Naturskønne Odense ZOO

Selvejende institution

§ 1.  Selvejende institution
Odense Zoologiske Have er oprettet den 1. november 1980 som en selvejende institution.

Institutionens hjemsted og værneting er Odense.

Institutionen er optaget i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR.nr. 12 61 05 72. Institutionen er en fond, som i henhold til Lov om Erhvervsdrivende Fonde, § 3, stk. 2, er undtaget fra reglerne i denne lov.

Giraf Unge Med Mor I Odense ZOO

Formål

§ 2.  Formål
Institutionens formål er som en almennyttig fond at drive en zoologisk have som:

virker til fremme af interessen for og kendskabet til naturen og de vilde dyr i almenheden
præsenterer en dyresamling, der er udstillet på en tidssvarende måde i forhold til dyrevelfærd, forskning og udstillingsteknik
aktivt medvirker til den internationale indsats for at bevare truede dyrearter, og
er en rekreativ, kulturel institution, der via sit virke og i samspil med omverdenen – lokalt, regionalt og nationalt – medvirker til at fremme kvalitet i turismen.

Driften af institutionen skal til enhver tid overholde gældende lovgivning og fastholde sin status som statsanerkendt zoologisk anlæg.

Zebra Børster I Odense ZOO

Ledelse og bestyrelsens sammensætning

§ 3.  Ledelse
Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og en direktør, der varetager den daglige ledelse og drift.

§ 4.  Bestyrelse
Bestyrelsen består af 6-9 medlemmer, hvoraf:
A. 2 medlemmer udpeges af Odense Byråd.
B. 1 medlem udpeges af Fynsk Erhverv.
C. 1 medlem med baggrund i zoologisk forskning og undervisning ud-peges af Syddansk Universitet.
D. 1 medlem vælges af medarbejderne.
E. 1-4 medlemmer, der har relevant kompetence fra erhvervs- og kulturlivet i Danmark, eksempelvis forretningsudvikling, oplevelsesudvikling, serviceudvikling og drift af attraktioner og turisme, udpeges af bestyrelsen.

Bestyrelsens funktionstid følger de kommunale valgperioder. Ved det første møde i hver valgperiode udpeger de under pkt. A – D nævnte bestyrelsesmedlemmer de under pkt. E nævnte bestyrelsesmedlemmer. For den pågældende valgperiode vælger bestyrelsen, når de under pkt. E nævnte medlemmer er udpeget, af sin midte en formand og en næstformand.

Genvalg/genudpegning af bestyrelsens medlemmer kan finde sted, dog højst 1 gang for så vidt angår de under pkt. B – E nævnte bestyrelsesmedlemmer.

Udtræder et medlem af bestyrelsen i løbet af en valgperiode, kan der efter ovenstående retningslinjer udpeges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af valgperioden.

Tiger Nyder Solen Og Sneen I Odense ZOO

Bestyrelsens arbejde

§ 4.  Bestyrelse - fortsat

Bestyrelsens formandskab bestående af formand og næstformand kan efter konkret bemyndigelse fra bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde træffe beslutninger, som ellers ville henhøre under bestyrelsens kompetence.

Dispositioner, der rækker ud over havens daglige ledelse og drift – herunder specielt enhver disposition vedrørende havens faste ejendom – kræver bestyrelsens tilslutning.

Formanden indkalder bestyrelsen til møde mindst en gang hvert kvartal. Ekstraordinært møde skal afholdes senest 14 dage efter, at mindst 2 medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stem-me udslagsgivende. I dennes fravær er næstformandens stemme udslags-givende.

Det påhviler bestyrelsen at føre protokol, hvori alle beslutninger indføres med oplysninger om eventuelle afstemninger samt andre oplysninger, som måtte være af interesse for institutionen.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Hyacinth Araer Napper Hinanden I Odense ZOO

Direktør og formueforhold

§ 5.  Direktør
Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage institutionens daglige ledelse og drift i henhold til på forhånd fastsatte/aftalte ansættelsesvilkår og funktionsbeskrivelse.

Direktøren fungerer som sekretær for bestyrelsen og deltager i dennes møder uden stemmeret.

§ 6.  Formueforhold m.v.
Institutionens drift skal, når bortses fra offentlige tilskud, så vidt muligt hvile i sig selv, og der må ikke finde opsparing sted, udover hvad der er nødvendigt til konsolidering og udvidelse af driften indenfor formålet.

For institutionens forpligtelser hæfter alene dens formue.

Sitatunga I Vand I Odense ZOO

Signatur, budget m.m. og vedtægter

§ 7.  Signatur
Institutionen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

§ 8.  Budget, regnskab, revision
Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt revisor, som skal være registreret eller statsautoriseret.

§ 9.  Vedtægter
Vedtægtsændringer kan besluttes af bestyrelsen med 75% majoritet.

Ændring af institutionens vedtægter kræver godkendelse af kulturministeren og Odense Byråd.

Kongepingviner Kigger I Odense ZOO

Opløsning

§ 10.  Institutionens opløsning
Institutionens opløsning kan kun vedtages efter reglerne om vedtægtsændringer.

I tilfælde af institutionens opløsning træffer kulturministeren efter indstilling fra bestyrelsen beslutning om eventuelle aktivers anvendelse til de i § 2 nævnte formål.


Således vedtaget af bestyrelsen på et den 10. november 2009 afholdt bestyrelsesmøde.

Dovendyr I Tropernes Top I Odense ZOO

ZOOs regnskab

Her kan du finde Odense ZOOs indsamlingsregnskab og årsrapport.