Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1. Levering

Levering af billetter
Ved bestilling af billetter får du tilsendt en e-mail med bekræftelse og billetter (vedhæftet pdf). Billetterne kan printes eller scannes via din smartphone. 

Levering af årskort
Ved køb på odensezoo.dk:
Ved bestilling af årskort får du tilsendt en e-mail med bekræftelse på dit køb. I mailen er der en årskortvoucher (vedhæftet pdf), som du kan scanne i indgangen, næste gang du besøger Odense ZOO. Vis din voucher til butikspersonalet, som herefter opretter dit årskort.

Ved køb i ZOOs app: 
Dit årskort er klar til brug i appen, så snart når du har udfyldt dine årskort-oplysninger og gennemført betalingen. 
Du modtager desuden en ordrebekræftelse på mail.

1. Levering

2. Gyldighed / Fortrydelsesret

Gyldighed

  1. Entrébilletters gyldighed står noteret på billetten.
  2. Årskort-vouchers købt på odensezoo.dk er gyldige i 12 måneder fra købsdato. Ved første besøg i Odense ZOO konverteres voucheren til et årskort, som herefter er gyldigt i 365 dage.
  3. Årskort købt i ZOOs app er gyldig fra købsdato og 365 dage frem.
  4. Årskortfornyelser gælder fra købsdato og 365 dage frem medmindre årskortet stadig er aktivt. I så fald tilføjes der 365 dage til den eksisterende udløbsdato.


Fortrydelsesret

I henhold til "Lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12" er billetter og årskort købt online ikke omfattet af fortrydelsesretten.

I særlige tilfælde tilbyder vi at refundere ordrer inden for 14 dage mod et administrationsgebyr på 50 DKK per ordre.

OBS: Datospecifikke billetter og oplevelser som fx fodringer og rundvisninger kan ikke refunderes.

2. Gyldighed / Fortrydelsesret

3. Fortrydelsesret - fjernsalg til andre end forbrugere

Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret, dog kan vi i visse tilfælde tilbyde at tage varer retur.

Enhver returnering kan først ske mod forudgående accept, og vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr svarende til vores omkostninger.

3. Fortrydelsesret - fjernsalg til andre end forbrugere

4. Mangler

4.1. I tilfælde af at kunden påviser oprindelige mangler ved det leverede, er selskabet forpligtet til, uden beregning for kunden, at afhjælpe manglen, eller om nødvendigt at foretage omlevering af det leverede. Dog er kunden, i tilfælde af at han påberåber sig mangler ved det leverede, forpligtet til at sende det leverede til selskabets forretningsadresse, herunder er kunden forpligtet til at afholde omkostningerne forbundet med forsendelse til og fra selskabets forretningsadresse.

4.2. Såfremt selskabet vurderer, at det ikke er muligt at afhjælpe manglen eller foretage omlevering, betaler selskabet skadeserstatning i henhold til bestemmelserne i afsnittet vedrørende "Ansvar og ansvarsbegrænsning".

4.3. I tilfælde af påviste mangler ved det leverede, kan kunden ikke fordre hel eller delvis ophævelse af købet, ligesom kunden ikke kan fordre forholdsmæssigt afslag i købesummen.

4. Mangler

4. Mangler - fortsat

4.4. Selskabets afhjælpning af mangler ved det leverede eller selskabets omlevering af det leverede forlænger ikke kundens absolutte reklamationsfrist i henhold til Købelovens §54.

4.5. Har kunden ikke inden 2 år efter det solgtes overgivelse til ham meddelt selskabet, at kunden vil påberåbe sig en mangel, kan kunden ikke senere gøre den gældende, uanset at selskabet har påtaget sig at indestå for det solgte i længere tid, eller har handlet svigagtigt.

4.6. Kunden skal straks efter levering undersøge, hvorvidt det af selskabet solgte fungerer, og eventuel reklamation over mangler skal fremsættes straks efter at disse er eller burde være opdaget, ligesom reklamation over eventuelle mangler under alle omstændigheder skal være fremsat indenfor den i pkt. 4.5. nævnte frist.

4. Mangler - fortsat

5. Risiko / 6. Ansvar og ansvarsbegrænsning

5. Risiko
5.1. Risiko for hændelig undergang eller beskadigelse af det solgte bæres af selskabet indtil leveringstidspunktet. Fra og med leveringstidspunktet bæres risikoen af kunden.

6. Ansvar og ansvarsbegrænsning
6.1. Dansk Rets almindelige regler finder anvendelse med den nedenfor anførte begrænsninger, herunder at selskabet ikke kan blive erstatningsansvarlig for kundens indirekte eller afledede tab såsom driftstab, transportomkostninger, betaling for overarbejde, krav fra tredjemand etc. (opregningen er ikke udtømmende).

6.2. Omfanget af selskabets erstatningspligt er beløbsmæssigt begrænset, således at selskabet maksimalt kan være forpligtet til at betale et beløb til kunden svarende til det vederlag kunden i henhold til aftalen skulle betale for den/de misligholdte ydelser.

5. Risiko / 6. Ansvar og ansvarsbegrænsning

7. Renteberegning / 8. Ejendomsforbehold / 9. Lovgivning

7. Renteberegning
7.1. Ved alle andre forhold end forbrugerforhold beregnes ved for sen betaling automatisk renter med 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

7.2. I forbrugerforhold beregnes ved for sen betaling renter svarende til procesrenten fra forfaldsdatoen.

8. Ejendomsforbehold
8.1. Odense ZOO forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leverings-omkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

9. Lovgivning
9.1. Købelovens almindelige regler gælder i det omfang de ikke er fraveget i nærværende salgs og leveringsbetingelser, eller i det omfang de ikke er fraveget ved særskilt skriftlig aftale.

7. Renteberegning / 8. Ejendomsforbehold / 9. Lovgivning

10. Betalingskort

13. Betalingskort
Vi modtager følgende betalingskort: Dankort og Visa-Dankort etc.

10. Betalingskort

11. Klager

Ved klager kontakt Odense ZOO, eller brug hjemmesiden fra EU.

Online Dispute Resolution
11. Klager