Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1. Leveringstid/forsinkelse

1.1. Selskabet har ret til at udskyde fristen for levering i indtil 10 dage.

1.2. Hvis forsinkelsen skyldes omstændigheder, der kan betegnes som force majeure, hvorved forstås omstændigheder her i landet eller i udlandet, der ligger udenfor selskabets kontrol, forlænges leveringstiden lige så længe, som hindringen har bestået.

1. Leveringstid/forsinkelse

2. Mangler

2.1. I tilfælde af at kunden påviser oprindelige mangler ved det leverede, er selskabet forpligtet til, uden beregning for kunden, at afhjælpe manglen, eller om nødvendigt at foretage omlevering af det leverede. Dog er kunden, i tilfælde af at han påberåber sig mangler ved det leverede, forpligtet til at sende det leverede til selskabets forretningsadresse, herunder er kunden forpligtet til at afholde omkostningerne forbundet med forsendelse til og fra selskabets forretningsadresse.

2.2. Såfremt selskabet vurderer, at det ikke er muligt at afhjælpe manglen eller foretage omlevering, betaler selskabet skadeserstatning i henhold til bestemmelserne i afsnittet vedrørende "Ansvar og ansvarsbegrænsning".

2.3. I tilfælde af påviste mangler ved det leverede, kan kunden ikke fordre hel eller delvis ophævelse af købet, ligesom kunden ikke kan fordre forholdsmæssigt afslag i købesummen.

2. Mangler

2. Mangler - fortsat

2.4. Selskabets afhjælpning af mangler ved det leverede eller selskabets omlevering af det leverede forlænger ikke kundens absolutte reklamationsfrist i henhold til Købelovens §54.

2.5. Har kunden ikke inden 2 år efter det solgtes overgivelse til ham meddelt selskabet, at kunden vil påberåbe sig en mangel, kan kunden ikke senere gøre den gældende, uanset at selskabet har påtaget sig at indestå for det solgte i længere tid, eller har handlet svigagtigt.

2.6. Kunden skal straks efter levering undersøge, hvorvidt det af selskabet solgte fungerer, og eventuel reklamation over mangler skal fremsættes straks efter at disse er eller burde være opdaget, ligesom reklamation over eventuelle mangler under alle omstændigheder skal være fremsat indenfor den i pkt. 2.5. nævnte frist.

2. Mangler - fortsat

3. Risiko / 4. Ansvar og ansvarsbegrænsning

3. Risiko
3.1. Risiko for hændelig undergang eller beskadigelse af det solgte bæres af selskabet indtil leveringstidspunktet. Fra og med leveringstidspunktet bæres risikoen af kunden.

4. Ansvar og ansvarsbegrænsning
4.1. Dansk Rets almindelige regler finder anvendelse med den nedenfor anførte begrænsninger, herunder at selskabet ikke kan blive erstatningsansvarlig for kundens indirekte eller afledede tab såsom driftstab, transportomkostninger, betaling for overarbejde, krav fra tredjemand etc. (opregningen er ikke udtømmende).

4.2. Omfanget af selskabets erstatningspligt er beløbsmæssigt begrænset, således at selskabet maksimalt kan være forpligtet til at betale et beløb til kunden svarende til det vederlag kunden i henhold til aftalen skulle betale for den/de misligholdte ydelser.

3. Risiko / 4. Ansvar og ansvarsbegrænsning

5. Fortrydelsesret - Fjernsalg til forbrugere

5.1. I henhold til kapitel 4 i lov om visse forbrugeraftaler jfr. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987 som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, lov nr. 1098 af 21. december 1994 og lov nr. 442 af 31. maj 2000, har forbrugere fortrydelsesret i forbindelse med fjemsalg.

Fortrydelsesfristen:
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor kunden har fået det købte eller den første levering i hænde ved aflevering på bopælen eller ved afhentning på posthuset m.v. Hvis kunden f.eks. modtager det købte mandag den 1., har kunden frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan kunden vente til den følgende hverdag.

5. Fortrydelsesret - Fjernsalg til forbrugere

5. Fortrydelsesret - Fjernsalg til forbrugere, fortsat

Hvordan fortryder kunden?
Inden fortrydelsesfristens udløb skal kunden tilbagegive det modtagne direkte til selskabet eller overgive det til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til sælger. Det anbefales, at kunden ved varens tilbagesendelse ved postkvittering eller lignende sikrer sig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt.

Kunden kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtaget eller hente varen på posthuset m.v. Med mindre andet er aftalt, skal kunden selv betale omkostninger (porto/fragt) ved varens tilbagesendelse. Det er som hovedregel en betingelse for kundens fortrydelsesret, at selskabet (Odense ZOO) modtager varen i væsentligt samme stand og mængde, som da kunden modtog varen.

For så vidt angår køb af edb-programmer gælder fortrydelsesretten kun så længe kunden ikke har brudt forseglingen.

Ønsker kunden at returnere varen, sendes denne til selskabets adresse.

5. Fortrydelsesret - Fjernsalg til forbrugere, fortsat

6. Fortrydelsesret - fjernsalg til andre end forbrugere

6.1 Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret, dog kan vi i visse tilfælde tilbyde at tage varer retur.

Enhver returnering kan først ske mod forudgående accept, og vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr svarende til vores omkostninger.

6. Fortrydelsesret - fjernsalg til andre end forbrugere

7. Renteberegning / 8. Ejendomsforbehold / 9. Lovgivning

7. Renteberegning
7.1. Ved alle andre forhold end forbrugerforhold beregnes ved for sen betaling automatisk renter med 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

7.2. I forbrugerforhold beregnes ved for sen betaling renter svarende til procesrenten fra forfaldsdatoen.

8. Ejendomsforbehold
8.1. Odense ZOO forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leverings-omkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

9. Lovgivning
9.1. Købelovens almindelige regler gælder i det omfang de ikke er fraveget i nærværende salgs og leveringsbetingelser, eller i det omfang de ikke er fraveget ved særskilt skriftlig aftale.

7. Renteberegning / 8. Ejendomsforbehold / 9. Lovgivning

10. Mad / 11. Levering

10. For frokostposer, grillbuffet og picnicbakker gælder:
Salgs- og leveringsbetingelser for Spisesteder - Odense ZOO.

11. Levering
Varerne afhentes i Café Darwin fra kl. 11 på dagen (på hverdage udenfor skolernes ferier dog i Chunga) i Odense ZOO. Pengene hæves på kundens betalingskort samme dag som maden bestilles.  Ved afhentning medbringes den ordrebekræftelse som automatisk fremsendes pr. email umiddelbart efter købet. Modtager du ikke en email bedes du kontakte os.

10. Mad / 11. Levering

12. Fortrydelsesret / 13. Betalingskort

12. Fortrydelsesret
Bestillingen kan fortrydes indtil 14 dage inden afhentning.

13. Betalingskort
Vi modtager følgende betalingskort: Dankort og Visa-Dankort etc.

12. Fortrydelsesret / 13. Betalingskort

14. Klager

Ved klager kontakt Odense ZOO, eller brug hjemmesiden fra EU.

Online Dispute Resolution
Kontakt Odense ZOO